Közérdekű adatok

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. jogelődje, a Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. 2005. júliusában alakult. A társaság 2005. augusztus 01. naptól működik.

Név: Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 9700 Szombathely, Sugár út 18.

A cég cégjegyzék száma: 18-09-108780

A cég statisztikai számjele: 22198499 – 9311 – 571 – 18

A cég adószáma: 22198499-2-18

A társaság alapítója: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos 1-3.

Alapítás időpontja: 2005. július 28.

A cég alapítását kimondó közgyűlési határozat száma: 264/2005. (VI.23.) Kgy. sz. határozat

Cégjegyzésben bekövetkező utolsó változás időpontja: 2018.06.25.

Cégjegyzésben bekövetkező utolsó változást kimondó közgyűlési határozat száma: 157/2018.(VI.25.) Kgy.sz. határozat

Tulajdonos: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., 100 %-ban tulajdonos

A társaság képviseletére jogosult: Kovács Cecília, ügyvezető igazgató

Honlap: https:/szombathelysport.hu

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Frissítés Megőrzés Megjelentetés
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Bemutatkozás
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő SZMSZ
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Vezetők
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Ügyfélkapcsolat
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával FEB

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat Frissítés Megőrzés Megjelentetés
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával SZMSZ
GDPR szabályzat
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Energetikai szakreferensi jelentés
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Negyedévente Az előző állapot törlendő Közérdekű adatok megismerésének szabályzata

III. Gazdálkodási adatok

Adat Frissítés Megőrzés
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Negyedévente Legalább 1 évig
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Negyedévente Legalább 1 évig